ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THỜI HẠN CỦA BẢN SAO Y

Kế toán Kimi luôn mong muốn giúp các bạn trải nghiệm thực tế để tự tin làm tốt công việc của mình.

Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 79/2007/NĐ-CP:

ban-chinh

“1. Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị pháp lý sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch.”

Theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP  ta được biết:

“1. Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

Vậy hiện nay, pháp luật không có bất kỳ quy định về việc hạn chế thời hạn sử dụng của bản sao đã được chứng thực hay được cấp từ sổ gốc.

Như vậy, có thể hiểu thời hạn của bản sao y là vô thời hạn.

Tuy nhiên, ta có thể có các bản sao có thời hạn như bản sao của Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu, Chủ quyền nhà đất,… V ì chúng chỉ có giá trị trong khi bản gốc còn giá trị.

Để làm tốt công vệc kế toán thuế, kế toán tổng hợp cũng như xác định đúng chi phí hợp lý hợp lệ cho doanh nghiệp, Kimi mời các bạn tham khảo khóa học: Kế Toán Tổng Hợp, Khai báo thuế và Thuế chuyên sâu tại kế toán Kimi. Khóa học giúp các bạn tự tin, quyết đoán khi giải quyết công việc tại công ty mình.

Tags: