Tổng tỷ lệ trích BHXH, BHYT, BHTN năm 2015 là 34.5% trong đó:

ty le bhxh bhyt

Hạch toán các khoản trích theo lương:

Cuối kỳ, căn cứ tiền lương phải trả cho nhân viên, kế toán tiến hành tính các khoản phải trích theo lương:

 • Nợ TK 622,627,641,642   (theo tỷ lệ do DN chịu “x” tổng quỹ lươg)
 • Nợ TK 334                          (theo tỷ lệ do NLD chịu x tổng quỹ lương)
  • Có TK 338                (Tổng số tiền phải trích nộp cơ quan bảo hiểm)

Nộp các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN:

 • Nợ TK 338
  • Có TK 111/112

Trợ cấp BHXH, BHYT cho người lao động:

 • Nợ TK 338
  • Có TK 334

Nhận lại các khoản BHXH, BHYT từ cơ quan bảo hiểm:

 • Nợ TK 111/112
  • Có TK 338