Anh chị cho biết khi nào thì lập hồ sơ khai bổ sung đối với thuế GTGT?

Trả lời:

  • Người nộp thuế chỉ khai bổ sung mẫu 01/KHBS trong trường hợp có sự thay đổi về số thuế GTGT phải nộp hoặc được khấu trừ.
  • Trường hợp chỉ điều chỉnh các chỉ tiêu không làm thay đổi số thuế phải nộp (sai sót về doanh thu hàng hóa, tên người bán hay tên người mua, hay số hóa đơn  v…), thì người nộp thuế có văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế, không lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

tham-dinh

– Khi lập hồ sơ khai bổ sung, NNT lập tờ khai thuế mới theo số liệu đã được điều chỉnh.

– Căn cứ vào các chỉ tiêu liên quan đến việc tính toán ra số thuế GTGT phải nộp hoặc được khấu trừ trên tờ khai là căn cứ để lập bản giải trình 01/KHBS.

Các chỉ tiêu khai trên 01/KHBS bao gồm:

+ Chỉ tiêu [22]: Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang .

+ Chỉ tiêu [25]: Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này

+ Chỉ tiêu [31] Thuế GTGT của HHDV bán ra chịu thuế suất 5%

+ Chỉ tiêu [33] Thuế GTGT của HHDV bán ra chịu thuế suất 10%

+ Chỉ tiêu [42] Thuế GTGT đề nghị hoàn.

– Trường hợp khai bổ sung làm tăng hoặc giảm số thuế phải nộp thì NNT không phải điều chỉnh số liệu tăng giảm các chỉ tiêu tương ứng vào tờ khai của tháng lập hồ sơ khai bổ sung.

– Trường hợp khai bổ sung làm tăng hoặc giảm số thuế được khấu trừ thì NNT ngoài việc khai bổ sung thì phải điều chỉnh số liệu tăng giảm các chỉ tiêu tương ứng vào tờ khai của tháng lập hồ sơ khai bổ sung.